Compartimentul Juridic

Șef compartimentcomisar de poliție Bobric Iuliana

 

Principalele atribuții ale Compartimentului Juridic sunt:

- întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, ordine ale ministrului afacerilor interne sau ordine ale conducătorilor administrației publice centrale asupra cărora a fost consultat Inspectoratul de Poliție Județean Neamț;

- întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele documentelor de cooperare ce urmează a fi încheiate la nivel ministerial sau guvernamental, asupra cărora a fost consultat Inspectoratul de Poliție Județean Neamț;

- reprezintă şi apără interesele Inspectoratul de Poliție Județean Neamț în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în acest scop, elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii Inspectoratul de Poliție Județean Neamț  renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acestora;

- avizează pentru legalitate proiectele de acte care pot angaja răspunderea patrimonială, emise ori semnate de conducerea Inspectoratul de Poliție Județean Neamț şi supuse avizului de legalitate;

- participă în comisiile de evaluare a ofertelor desemnate cu ocazia derulării unei proceduri de achiziţie publică, atunci când persoana responsabilă de atribuirea contractului propune conducerii autorităţii contractante acest lucru;

- participă, la cererea unităţilor interesate şi în condiţiile prevăzute de lege, la negocierea şi încheierea contractelor, ori avizează pentru legalitate proiectele de contracte, inclusiv cele referitoare la prestarea de servicii de către unitate şi orice alte acte juridice aflate în legătură cu aceste activităţi, de natură să angajeze răspunderea juridică a Inspectoratul de Poliție Județean Neamț;

- avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii cu caracter individual ori alte documente emise sau semnate de inspectorul șef al Inspectoratul de Poliție Județean Neamț;

- la cererea unităţilor interesate, acordă asistenţă de specialitate juridică în activitatea de absorbţie a fondurilor comunitare nerambursabile, sens în care avizează pentru legalitate contractele încheiate pentru absorbţia fondurilor respective şi asigură consiliere de specialitate pentru implementarea şi derularea proiectelor.