Avize de la :

- Serviciul de Ordine Publică

SERVICIUL DE ORDINE PUBLICĂ prin compartimentul Sisteme de Securitate Private prestează următoarele activităţi către persoane juridice:

1. Acordă sprijin de specialitate în vederea avizării societăţilor în domeniul:

-pazei persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor;

-sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;

-a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.

2. Avizează planurile de pază la obiectivele asigurate cu paza înarmată și unităţi financiar bancare.

3. Avizează proiectele sistemelor de alarmă împotriva efracţiei propuse a se instala la diferite obiective.

4. Avizează tematicile de pregătire profesională a personalului de pază.

5. Avizează conducătorii societăţilor de pază și ai celor în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei si a personalului tehnic.

6. Avizează dispecerii centrelor de alarmare.

 

POLIȚIILE MUNICIPALE SI ORĂŞENEŞTI PRIN COMPARTIMENTUL SISTEME PAZĂ PRESTEAZĂ URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI CĂTRE PERSOANE JURIDICE:

a) acordă asistenţă de specialitate, la cerere, conducătorilor de unităţi în vederea stabilirii de către aceştia a unor modalităţi eficiente de organizare şi executare a pazei sau instalare a mijloacelor mecanice şi electronice de securitate, necesare asigurării pazei şi protecţiei bunurilor şi valorilor, precum şi controlează sistemele de pază adoptate;

b) verifică şi propune avizarea planurilor de pază ale obiectivelor asigurate cu pază neînarmată;

c) efectuează instruiri periodice cu personalul de pază, la cerere ori când situaţia operativă o impune;

d) organizează întâlniri cu reprezentanţii deţinătorilor de bunuri şi valori în vederea determinării acestora de a-şi asigura paza şi protecţia la un nivel corespunzător riscurilor şi ameninţărilor;

 

LICENTIEREA SOCIETATILOR DE PAZA SI PROTECTIE


Cadrul legal:

Societăţile specializate de pază şi protecţie se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile Legii nr.333/2003, modificată,  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, a Normelor metodologice adoptate prin H.G. nr.1010/2004 şi H.G. 935/2007.

Pentru obţinerea licenţei de funcţionare conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie se vor adresa la Serviciul de Ordine Publică din Inspectoratul Judeţean de Poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi are sediul social societatea.

Licenţa de funcţionare se eliberează numai în situaţia în care toţi asociaţii/administratorii societăţii îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 alin.10 din Legea nr. 333/2003 şi s-a obţinut avizul favorabil al Serviciului Român de Informaţii.

Documentaţia se va depune în 2 exemplare, toate cu filele numerotate, certificate de reprezentatul societăţii (semnătura şi stampilă) şi consemnate în opisul lucrării, unde se vor face referiri de paginaţie.

Documente necesare obţinerii licenţei de funcţionare:

A. Pentru constituirea societăţilor comerciale, la cererea Oficiilor teritoriale ale registrului comerţului, se vor acorda avize de principiu societăţilor comerciale care au în obiectul de activitate codul CAEN - 8010. Avizul se va acorda numai pentru activităţi de pază obiective, bunuri, valori şi protecţie persoane, fiind exceptată activitatea de detectivi particulari.

Pentru acordarea avizului de principiu, se vor depune următoarele documente:

a) cererea de acordare adresată inspectoratului judeţean de poliţie sau DGPMB, după caz, pe raza căruia îşi are sediul social societatea;

b) actul constitutiv al societăţii comerciale, atestat sau autentificat;

c) dovada de rezervare a denumirii pentru înscrierea societăţii la Oficiul registrului comerţului;

d) documentele conducătorilor societăţii, respectiv: act identitate, curriculum vitae (elaborate conform HG 1021/2004), acte de studii, dovada pregătirii de specialitate; certificate medicale şi psihologice eliberate de laboratoare sau cabinete autorizate la categoria aplicată în domeniul securităţii naţionale, declaraţii că nu au făcut parte din structuri de informaţii străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu au colaborat cu acestea, certificate de poliţist sau autentificate de notar;

e) declaraţii de neimplicare în activitatea firmei pentru asociaţii sau acţionarii care nu vor deţine funcţii operative în societate;

f) documentele soţului/soţiei sau persoanei cu care conducătorii societăţii coabitează;

Eliberarea avizului de principiu se face după efectuarea verificărilor prevăzute la Secţiunea I din Anexa nr.1 a HG nr.1010/2004 și conţine referiri la obiectul de activitate, denumirea societăţii, avizarea asociatului/asociaţilor şi personalului de conducere (cu nominalizarea acestora, inclusiv CNP), documentul fiind valabil şi în procedura de licenţiere.

Nu se va acorda avizul de principiu în situaţia adoptării de denumiri, însemne asemănătoare sau de natură să creeze confuzii cu cele ale autorităţilor statului ori ale organismelor internaţionale.

B. Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, reprezentantul societăţii trebuie să depună la inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială îşi are sediul social, pe bază de opis, următoarele documente:

a) cerere adresată inspectoratului judeţean de poliţie în care se solicită efectuarea verificărilor în vederea licenţierii.

b) cerere adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, prin care se solicită licenţierea pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate prevăzute de lege, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea societăţii, adresa sediului social / administrativ, telefon, fax; Cererea va fi formulată pentru a avea caracter oficial, cuprinzând număr şi dată de înregistrare la solicitant, iar numele semnatarului va fi consemnat în clar.

c) aviz de principiu eliberat de inspectoratul judeţean de poliţie sau, după caz, de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială va funcţiona societatea, dacă este cazul.

d) documentele de constituire a societăţii potrivit legislaţiei comerciale şi certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului care furnizează toate informaţiile înregistrate - document eliberat în baza Legii nr.26/1990.

e) copii ale documentelor de identitate, studii şi curriculum vitae ale asociaţilor şi administratorilor şi ale soţilor/soţiilor acestora;

f) certificate medicale şi de atestare psihologică eliberate de unităţi autorizate, care să certifice capacităţile şi disponibilităţile conducătorilor societăţii pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;

g) documente din care să rezulte că personalul de conducere posedă pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin, respectiv atestate de absolvire a unor cursuri de calificare sau adeverinţe din care să rezulte că a profesat minimum un an în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor (dovada se face prin anexarea avizului poliţiei şi copiei după cartea de muncă). Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului profesional persoanele care fac dovada că provin din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

h) declaraţie pe propria răspundere, autentificată, a asociatului/asociaţilor cu privire la disponibilitatea financiară a societăţii de a asigura dotarea cu uniformă şi mijloace individuale de autoapărare şi prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de recunoaştere şi identificare, a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, a sistemelor de cronometrare şi numărare, a centralelor de supraveghere, a dispeceratelor, a tehnicii de calcul şi a softului utilizat, a armamentului, a altor mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societăţii în funcţie de obiectul de activitate;

i) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din structuri de informaţii străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu au colaborat cu acestea, certificate de poliţist sau autentificate de notar;

j) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, împreună cu planşele fotografice ale acestora, şi a notificării prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti de faptul că societatea va avea sediul în zona de responsabilitate a acestora. Dovada de înregistrare se face iniţial cu cererea de solicitare a înregistrării denumirii şi siglei, decizia de constituire a depozitului eliberată de Oficiul de Stat pentru Înregistrarea Mărcilor şi plata taxei aferente, ulterior după obţinerea certificatului de înregistrare dovada se face cu acesta.

k) regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, folosindu-se modelul cadru postat pe site-ul Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică, care se va adapta particularităţilor societăţii.

La regulament se vor anexa planşele color cu prezentarea uniformelor, respectiv: vedere faţă, spate şi profil, precum şi a accesoriilor propuse a fi folosite, Articolele de echipament şi accesoriile vor fi ataşate şi în format electronic. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se vor prezenta în xerocopie, respectiv xerocopie color pentru cererea de înregistrare a mărcii la O.S.I.M., cu excepţia certificatelor de cazier fiscal şi constatator care în exemplarul Inspectoratului General al Poliţiei Române vor fi anexate în original.

Certificatele menţionate trebuie să fie în termenul de valabilitate la depunerea documentaţiei la unităţile teritoriale de poliţie.

Pentru elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare se va folosi ca ghid modelul cadru afişat pe site-ul Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică, care va fi adaptat particularităţilor societăţii.

 

LICENŢIEREA SOCIETĂŢILOR ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

Cadrul legal:

Societăţile specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile Legii nr.333/2003 modificata şi completata prin legea nr. 40/2010 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Normelor metodologice adoptate prin HG nr.1010/2004.

Licenţa de funcţionare se eliberează numai în situaţia în care toţi asociaţii/administratorii societăţii îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.20 alin.10 din Legea nr.333/2003 şi s-a obţinut avizul favorabil al Serviciului Român de Informaţii.

Documentaţia se va depune în 2 exemplare, toate cu filele numerotate, certificate de reprezentatul societăţii (semnătura şi stampilă) şi consemnate în opisul lucrării, unde se vor face referiri de paginaţie.

Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, reprezentantul societăţii trebuie, conform prevederilor legale, să depună la inspectoratul judeţean de poliţie ori la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a cărui rază teritorială îşi are sediul social, următoarele documente:

a) cerere de eliberare a licenţei de funcţionare, adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului social şi administrativ; Activităţile solicitate vor fi menţionate în mod expres, respectiv: proiectare - cod 7112, instalare – 4321 şi 8020, sisteme de alarmare împotriva efracţiei, dacă sunt incluse în obiectul de activitate al societăţii, în funcţie de opţiunea dorită. Cererea va fi formulată pentru a avea caracter oficial, cuprinzând număr şi dată de înregistrare la solicitant, iar numele semnatarului va fi consemnat în clar.

b) documentele de constituire şi funcţionare ale societăţii, în xerocopii certificate de reprezentantul societăţii, respectiv: actul constitutiv (statutul şi contractul), încheierea judecătorului-delegat de autorizare a constituirii (sentinţa civilă) şi certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la Oficiul registrului comerţului (certificatul de înregistrare).

Obiectul de activitate al societăţii trebuie să cuprindă codurile CAEN: 7112 pentru proiectare, 8020 şi 4321  pentru instalare şi întreţinere, în funcţie de activităţile solicitate, (activităţile de proiectare şi producţie sunt opţionale), instalarea fiind condiţionată de asigurarea întreţinerii (remedierea defecţiunilor), ca obligaţie generală a prestatorilor de servicii în asigurarea garanţiei pentru aparatele montate sau lucrarea executată;

c) documentele conducătorilor societăţii, constând în: actul de identitate, ultima diplomă de studii şi curriculum vitae, sens în care cel puţin o persoană de conducere va îndeplini condiţia de pregătire de specialitate. Condiţiile de pregătire de specialitate se referă la: calificare dobândită în profil electric (studii tehnice superioare sau medii - fără drept de proiectare) şi specializare în sisteme electronice de securitate (certificat eliberat de un formator autorizat, cu tematică avizată de I.G.P.R.). În plus, persoana respectivă va fi supusă şi unui test cu privire la cunoaşterea legislaţiei în domeniu de inspectoratul judeţean de poliţie competent teritorial, înainte de a se emite avizul.

d) certificat constatator eliberat de Oficiul registrului comerţului, cu excepţia societăţilor nou-înfiinţate, care depun documentele pentru licenţiere în cel mult 30 zile de la data înregistrării firmei;

e) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din organizaţii secrete transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătite de acestea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe. Declaraţiile vor fi certificate de poliţist sau autentificate de notar.

f) certificat de cazier fiscal pentru persoana juridică, cu excepţia cazurilor când societatea este nou constituită şi nu este înregistrată fiscal (se dovedeşte prin declaraţie pe proprie răspundere) ori are până la 3 luni de la înfiinţare;

g) regulamentul de organizare şi funcţionare, având structura următoare: dispoziţii generale, structura organizatorică a societăţii, condiţii de angajare a personalului care desfăşoară activităţi în domeniul licenţiat, pregătirea şi controlul personalului implicat în activitatea specifică, dotarea societăţii, modul de derulare a activităţilor licenţiate şi dispoziţii finale. Pentru elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare se va folosi ca ghid modelul cadru afişat pe site-ul Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică, care va fi adaptat particularităţilor societăţii.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se vor prezenta în xerocopie, cu excepţia certificatelor de cazier fiscal şi de atestare fiscală care în exemplarul Inspectoratului General al Poliţiei Române vor fi anexate în original.

Art. 23 - (1) Licenţierea persoanelor fizice sau a asociaţilor familiale autorizate în baza Legii nr. 300/2004 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice se realizează similar ca la societăţile comerciale cu prezentarea autorizaţiei eliberate de primării în locul actului constitutiv, având declarate activităţile de instalare şi întreţinere de sisteme de alarmare.

(2) Persoanele fizice licenţiate au dreptul de a executa numai lucrări pentru locuinţe şi anexe ale acestora, care nu necesită întocmirea de proiecte pentru a fi supuse avizării poliţiei.

În cazul în care sunt asociaţi persoane juridice, se anexează documentele de autorizare şi constituire a acestora şi ale reprezentantului legal, care trebuie să obţină avizele menţionate. Aceleaşi condiţii sunt necesare şi în cazul societăţilor cu capital străin.

Certificatele menţionate trebuie să fie în termenul de valabilitate la depunerea documentaţiei la unităţile teritoriale de poliţie.

 

AVIZAREA FUNCŢIONĂRII DISPECERATELOR DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

Pentru avizarea dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmă, solicitantul va depune la inspectoratul judeţean de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în două exemplare, următoarele documente:

   a) cerere înregistrată şi datată, prin care se solicită avizarea dispeceratului, adresată Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ - Serviciul de Ordine Publică;

  b) regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmă, conform modelelor prezentate pe site-ul Direcţiei de Ordine Publică;

  c) copie după licenţele eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române;

  d) poliţă de asigurare pentru evenimente;

  e) contract de prestări servicii cu o altă firmă licenţiată, în cazul în care societatea solicitantă nu deţine ambele licenţe, pentru pază şi protecţie, respectiv în sisteme de alarmare;

  f) documentele de achiziţionare a echipamentelor

(2) În anexă la regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului se prezintă planşele foto cu autovehiculele folosite la intervenţie, vedere faţă, lateral şi spate. 

- Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase
- Serviciul de Investigare a Criminalității Economice