CADRUL LEGAL

Cadrul juridic general ce reglementează activitatea Poliţiei Române este Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea si funcţionarea Poliţiei Române. Noul Statut al poliţistului, adoptat prin Legea nr. 360/2002, completează şi detaliază dispoziţiile privind desfăşurarea, în limitele şi conform legii, a acestei activităţi pusă în slujba comunităţii.

Astfel, articolul 1 al acestei legi, statuează că poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă de regulă uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

Dispoziţiile referitoare la activitatea poliţiei, cuprinse secvenţial în alte legi de organizare şi funcţionare a instituţiilor statului, au fost completate cu legi speciale ce vizează combaterea unui anumit tip de infracţionalitate.

O deosebită atenţie a fost acordată modificării şi completării Codului Penal şi Codului de Procedură Penală, protecţiei agentului acoperit, a martorului şi a datelor, Legii Administraţiei publice locale, a celei privind combaterea crimei organizate, precum şi legii privind combaterea infracţiunilor comise prin mijloacele tehnologiei de vârf.

 

Legea nr. 218 din 2002 - privind organizarea și funcționarea Poliției Române

Legea nr. 360 din 2002 - Statutul polițistului

 

Atribuțiile  conducerii Inspectoratului Județean de Poliție Neamț

-coordonează şi îndrumă modul de aplicare a măsurilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;

-colaborează cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice locale de specialitate din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională;

-desfăşoară activitatea de management a resurselor umane potrivit competenţelor legale;

-coordonează sistemul de control intern - managerial;

-asigură reprezentarea, la nivel instituţional, în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, colaborează cu şefii celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru îndeplinirea sarcinilor şi măsurilor dispuse;

-coordonează şi îndrumă activitatea structurilor, potrivit competenţelor legale.

Din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Inspectoratului de Poliție Județen Neamț

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț nspectoratul organizează, coordonează şi controlează activitatea de asigurare a respectării ordinii şi liniştii publice, de apărare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a avutului public şi privat, de prevenire şi descoperire a infracţiunilor, în condiţiile legii, pe teritoriul judeţului Neamț.

Obiectivele Inspectoratului de Poliție Județean Neamț sunt următoarele:

-creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor;

-prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere;

-asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri în domeniile de referinţă: evaziunea fiscală, achiziţiile publice, contrafacerea de mărfuri, contrabanda şi protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Pentru îndeplinirea obiectivelor, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț are următoarele atribuţii principale:

-aplică măsuri de menţinere a ordinii şi  liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, de identificare şi contracarare a acţiunilor îndreptate împotriva vieţii, libertăţii, sănătăţii şi integrităţii persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;

-culege, colectează, prelucrează, stochează, analizează şi valorifică informaţii în vederea descoperirii, prevenirii şi combaterii infracţiunilor, precum şi a altor fapte ilicite;

-desfăşoară activităţi informativ-operative proprii pentru identificarea, supravegherea şi documentarea activităţii infracţionale a persoanelor şi grupurilor infracţionale, cu respectarea normelor legale în vigoare;

-desfăşoară, potrivit competenţei, activităţi pentru constatarea infracţiunilor şi efectuează cercetări în legătură cu acestea;

-prin personalul de specialitate din subordine, constată şi aplică sancţiuni în domeniul contravenţional, potrivit competenţelor specifice;

-cooperează cu prefecții, autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile judecătorești, serviciile publice descentralizate, ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale;

-participă, în condiţiile legii, împreună cu alte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu forţe ale Ministerului Apărării Naţionale şi alte instituţii prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

-asigură organizarea şi funcţionarea centrului de reţinere şi arestare preventivă din cadrul unităţii;

-foloseşte metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice în cercetarea locului săvârşirii infracţiunilor şi la examinarea probelor şi a mijloacelor materiale de probă, efectuând expertize şi constatări tehnico-științifice criminalistice, dispuse în condiţiile legii;

-coordonează, îndrumă şi controlează activităţile privind circulaţia pe drumurile publice, colaborează cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor şi luarea unor măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic;

-desfăşoară activităţi pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării pedepselor sau a altor hotărâri judecătoreşti, precum şi a persoanelor dispărute;

-desfăşoară activităţi pentru supravegherea persoanelor faţă de care organele judiciare au dispus măsuri preventive;

-organizează şi actualizează permanent, în condiţiile legii, cazierul judiciar pentru ţinerea evidenţei persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal şi constituie baza de date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor operative specifice poliţiei;

-exercită controlul, potrivit legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, a materialelor explozive, a substanţelor și preparatelor chimice periculoase, precum şi asupra modului în care se efectuează operaţiunile cu arme, muniţii şi materii explozive, precum şi asupra funcţionării atelierelor de reparat arme şi asupra poligoanelor de tir;

-exercită controlul asupra respectării regimului materialelor radioactive şi nucleare, substanţelor toxice şi stupefiante, precum şi asupra altor obiecte şi materii supuse autorizării, potrivit legii;

-efectuează verificări şi formulează propuneri cu privire la licenţierea societăţilor private de detectivi, pază, supraveghere şi gardă de corp cu sediul social pe raza judeţului şi controlează activitatea acestora;           

-formulează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legal ce vizează activitatea inspectoratului şi întocmeşte puncte de vedere pe marginea proiectelor de acte normative primite în consultare;

-efectuează studii şi cercetări privind dinamica infracţionalităţii pe raza de competenţă şi propune măsuri de prevenire a acesteia;

-colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile neguvernamentale pentru pregătirea antiinfracţională a populaţiei;

-participă la constituirea forţelor internaţionale de poliţie, destinate unor misiuni de instruire, asistenţă şi cooperare poliţienească sau pentru acţiuni umanitare;

-acţionează pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse de dezastre (inundaţii, cutremure, explozii, incendii) şi îndrumă activitatea structurilor subordonate în situaţii de alertă teroristă;

-pregăteşte şi execută controale şi evaluări profesionale, de fond sau tematice, privind activitatea structurilor subordonate, formulând propuneri şi luând măsuri pentru eliminarea deficienţelor şi eficientizarea muncii;

-soluţionează, potrivit competenței și în condițiile reglementărilor în vigoare, cererile de asistenţă poliţienească internaţională;

-realizează activităţile ce-i revin din aplicarea prevederilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, OMAI nr. 212/23.09.2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 141/12.07.2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, republicată;

-asigură implementarea datelor operative obţinute în desfăşurarea activităţilor zilnice din domeniul de competenţă în aplicaţia Sistemul Naţional de Raportare a Incidentelor, corespunzător fiecărui modul;

-desfăşoară activităţi în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, sub coordonarea structurilor cu competenţe în domeniu, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratului General al Poliţiei Române;

-asigură, prin intermediul mijloacelor de informare şi de comunicare proprii, informarea populaţiei cu principalele rezultate ale activităţii Poliţiei.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, inspectoratul îşi organizează propriile baze de date, potrivit legii.