SERVICIUL CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ȘI EVIDENȚE OPERATIVE

Datele de contact ale Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative cu sediul la Mall Forum Center:

Mun. Piatra Neamţ, str. Cuejdi nr 1 B, jud. Neamt

Tel.0233/207000, Fax: 0233/207204

 E-mail – cazier@nt.politiaromana.ro    

     

ATENŢIE!

         

Începând cu data de 30.06.2021, certificatele de cazier judiciar pentru persoane fizice și juridice vor fi tipărite pe coli de format A4 și vor fi individualizate prin seria și numărul unic imprimate în partea din dreapta, sus, generate automat de sistemul informatic.

Persoanele interesate vor putea depune cererea-tip completată în prealabil sau vor putea solicita tipărirea acesteia din sistemul informatic.

Procedura de lucru privind obținerea și eliberarea documentelor de cazier judiciar nu a suferit modificări suplimentare.

         Ghişeul de lucru cu publicul de la sediul Mall Forum Center, et. III, str Cuejdi, nr 1 B, Piatra Neamţ:

 
Eliberare certificate:
- Luni - joi, între orele 830 – 1200 şi 1400 – 1600;
- Vineri, între orele 830 – 1200;
 
Ghişeul de lucru cu publicul de la sediul Poliției Municipiului Roman:
 
Eliberare certificate:
- Luni, miercuri - între orele 830 – 1030 şi 1400 – 1600;
- Marți, joi - între orele 1400 – 1600;
- Vineri, între orele 830 – 1030.
 
La ghişeul de lucru cu publicul de la sediul Poliției Orașului Târgu Neamț, activitatea de eliberare a certificatelor se desfășoară în regim normal, fără programare:
- Luni - joi, între orele 830 – 1000 şi 1300 – 1500;
- Vineri, între orele 830 – 1030.
 
La ghişeul de lucru cu publicul, începând cu data de 12.04.2021, de la sediul SPLECP Roznov, str. Tineretului 646, activitatea de eliberare a certificatelor se desfășoară în regim normal, fără programare:
- Luni - marti, între orele 830 – 1230;
- Joi, între orele 1400 – 1800.
 
 

          Având în vedere expunerea de motive a O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, precum și prevederile art. 20 alin. 7  din  Legea nr. 290/ 2004  privind  cazierul  judiciar, recomandăm tuturor persoanelor care doresc să obțină certificatul de cazier judiciar sau certificatul de integritate comportamentală în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, licitație, etc. , la instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învațământ, sanătate, S.R.P.C.I.V., D.G.A.S.P.C., etc.) să solicite acestor instituții obținerea extrasului de pe cazierul judiciar sau a certificatului de integritate comportamentală, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, în acest fel cetățeanul nemaifiind obligat să se prezinte la ghișeu pentru solicitarea / eliberarea / ridicarea certificatului de cazier judiciar sau a adeverinței de integritate comportamentală.

 

   Informații utile privind documentele de cazier judiciar

 

CERTIFICATUL DE CAZIER JUDICIAR

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani) poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar însoţită de:

- actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);

 

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un minor de până la 14 ani, acesta se poate obține de către părinte/tutore, sau de către un împuternicit al acestora, prezentând următoarele documente:

-cererea tip completată;

-actul de identitate al părintelui/tutorelui;

-certificatul de naștere al minorului;

 

            Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. De asemenea la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

 

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

-în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public

-în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila. Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare.

 

În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însoţită de:

- actul de identitate a împuternicitului;

-împuternicire avocaţială sau procura autentificată în condiţiile legii.

 

Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia.

 

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România. Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării.

 

Formularul standard multilingv

Începând cu data de 16.02.2019 se aplică prevederile Regulamentului U.E. 1191/2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană. Prin acest regulament se stabilește obligația statelor membre - semnatare ale Convenției de la Haga, de a elibera formulare standard multilingve, menite să ajute la traducerea documentelor oficiale pe care le însoțesc. Unul dintre aceste documente oficiale, emise de către statul român, este și certificatul de cazier judiciar, în situația în care persoana este necunoscută.

Persoana fizică poate depune cererea la orice unitate/subunitate de poliție unde funcționează ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar, în aceleași condiții ca și pentru obținerea certificatului de cazier judiciar.

Potrivit Regulamentului UE 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului, certificatele care atestă absența cazierului judiciar pot fi însoțite, la solicitarea titularului, de formulare standard multilingve, instrumente ajutătoare pentru traducere în oricare dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Termenul de eliberare a documentelor este de 3 zile de la data solicitării.

 

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să dovedească această calitate, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar însoţită de:

- actul de identitate în original al persoanei care depune documentele;

- dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice (certificat de inregistrare in original, act de constituire/infiintare, certificat de inregistrare fiscala in original)

- împuternicirea  Anexa 38 din HG nr. 345/2010  indiferent de solicitant reprezentant legal ori imputernicit;

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la data solicitării.

 

CERTIFICAT DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ

În conformitate cu prevederile Legii 118/2019, în scopul prevenirii și combaterii faptelor de natură sexuală, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, prevăzute și pedepsite de legea penală, precum și pentru a evita riscul recidivei, se organizează Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, denumit în continuare Registrul. Conform art. 23 din același act normativ.

 

Persoana fizică poate depune cererea la orice unitate/subunitate de poliție unde funcționează ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar, în aceleași condiții ca și pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, astfel:

Ghişeul de lucru cu publicul de la sediul Mall Forum Center, et. III, str Cuejdi, nr 1 B, Piatra Neamţ:
 
Eliberare certificate:
- Luni - joi, între orele 830 – 1200 şi 1400 – 1600;
- Vineri, între orele 830 – 1200;
 
Ghişeul de lucru cu publicul de la sediul Poliției Municipiului Roman:
Programare la telefon: 0233/743.330
Eliberare certificate:
- Luni, miercuri - între orele 830 – 1030 şi 1400 – 1600;
- Marți, joi - între orele 1400 – 1600;
- Vineri, între orele 830 – 1030.
 
La ghişeul de lucru cu publicul de la sediul Poliției Orașului Târgu Neamț, activitatea de eliberare a certificatelor se desfășoară în regim normal, fără programare:
- Luni - joi, între orele 830 – 1000 şi 1300 – 1500;
- Vineri, între orele 830 – 1030.
 
La ghişeul de lucru cu publicul, începând cu data de 12.04.2021, de la sediul SPLECP Roznov, str. Tineretului 646, activitatea de eliberare a certificatelor se desfășoară în regim normal, fără programare:
- Luni - marti, între orele 830 – 1230;
- Joi, între orele 1400 – 1800.

 

TOATE DOCUMENTELE ELIBERATE DE STRUCTURA DE CAZIER JUDICIAR SUNT VALABILE 6 LUNI DE LA DATA EMITERII